Priorytetowe plany działań dzielnicowych

Rejon 3 sierż. Tomasz Konicki

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO NA OKRES OD 1 LUTY 2021r. DO 31 LIPIEC 2021r.

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym

W rejonie przejścia łączącego ulice Szaforza i Sokoła dochodzi do grupowania się osób i spożywania alkoholu oraz zaśmiecania wspomnianego miejsca. Przedmiotowy problem potwierdzają rozmowy z mieszkańcami, znaczniki na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa i spostrzeżenia własne.

2. Zakładany cel do osiągnięcia

Dążenie do ograniczenia popełnianych wykroczeń polegających na spożywaniu alkoholu i zaśmiecaniu w/w miejsca oraz zdecydowana poprawa poczucia bezpieczeństwa mieszkańców zamieszkujących w pobliżu opisanego miejsca. Sposobem oceny realizacji planu będzie przeprowadzenie rozmów z osobami mieszkającymi w rejonie przejścia z ulicy Szaforza na ulicę Sokoła.

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO NA OKRES OD 1 SIERPNIA 2020r. DO 31 STYCZNIA 2021r.

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym

W rejonie Szkoły Podstawowej nr 1 w Lublińcu ul. Sądowa 9, przy boisku szkolnym, sali gimnastycznej oraz nieużytkowanym budynku szkoły sąsiadującym z ulicami Stalmacha i Sokoła dochodzi do grupowania się młodzieży. W następstwie grupowania się młodzieży dochodzi do spożywania alkoholu, zaśmiecania oraz niszczenia urządzeń przeznaczonych do użytku publicznego. Przedmiotowy problem potwierdzają rozmowy z mieszkańcami i pracownikami szkoły, spostrzeżenia własne oraz przeprowadzane interwencje w w/w rejonie.

2. Zakładany cel do osiągnięcia

Dążenie do ograniczenia popełnianych wykroczeń polegających na spożywaniu alkoholu, zaśmiecaniu oraz niszczeniu urządzeń przeznaczonych do użytku publicznego przez grupującą się młodzież w w/w miejscu. Sposobem oceny realizacji planu będzie przeprowadzenie rozmów z mieszkańcami, którzy sąsiadują ze szkołą oraz pracownikami szkoły.

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO NA OKRES OD 1 LUTEGO 2020r. DO 31 LIPCA 2020r.

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym

Powtarzający się problem nieprawidłowego parkowania pojazdów w rejonie dzielnicy nr III w Lublińcu obejmujący rejon ul. Szkolnej na postawie doniesień od mieszkańców, informacji zawartych w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz spostrzeżeń własnych. Problem nieprawidłowego parkowania pojazdów dotyczy niezachowywania przez kierujących wymaganej odległości do zatrzymania pojazdu od skrzyżowania z ul. Sokoła oraz 11go Listopada. Diagnoza problemu wykazała, iż przypadki popełniania wykroczeń drogowych mają miejsce w godzinach porannych oraz około południowych od poniedziałku do piątku z pominięciem dni wolnych od pracy. Z poczynionego rozpoznania osobami, które nieprawidłowo parkują są klienci pobliskich sklepów oraz osoby udające się do szkoły.

2. Zakładany cel do osiągnięcia

Dążenie do znacznego ograniczenia procederu pozostawiania pojazdów zaparkowanych w sposób nieprawidłowy. Ocena realizacji nastąpi poprzez weryfikacje zgłoszeń w KMZB.

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO NA OKRES OD 1 SIERPNIA 2019r. DO 31 STYCZNIA 2020r.

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym

Niedopełnienie obowiązku umieszczania w odpowiednim miejscu tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości lub nieczytelne jej oznaczenie na terenie dzielnicy nr III w Lublińcu, a w szczególności rejon ul. Armii Krajowej i ulice przyległe. 

2. Zakładany cel do osiągnięcia

Prawidłowe oznaczenie posesji numerem porządkowym ma istotne znaczenie dla usprawnienia działań wszystkich podmiotów, dla których łatwość identyfikacji domów jest niezwykle ważna dla ratowania życia i zdrowia, a także zapewnienia bezpieczeństwa obywateli. Mieszkańcy w rozmawach z dzielnicowym zauważają wagę przedmiotowego problemu w stosunku do ich codziennego bezpieczeństwa.

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO NA OKRES OD 1 LUTEGO 2019r. DO 31 LIPCA 2019r.

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym

Stale powracający proceder kradzieży rowerów w rejonie miasta Lubliniec.

2. Zakładany cel do osiągnięcia

Dążenie do zminimalizowania procederu kradzieży rowerów na terenie dzielnicy nr III miasta Lublińca. Zwiększenie świadomości mieszkańców na temat konieczności prawidłowego zabezpieczania swojego mienia.

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO NA OKRES OD 1 SIERPNIA 2018r. DO 31 STYCZNIA 2019r

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym

Powtarzający się problem nieprawidłowego parkowania pojazdów w rejonie dzielnicy nr III w Lublińcu a w szczególności ul. 11go Listopada, Sobieskiego, Żwirki i Wigury na podstawie informacji od mieszkańców rejonu przedmiotowych ulic, informacji zawartych w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz spostrzeżeń własnych, jak i ilości przeprowadzonych interwencji.

2. Zakładany cel do osiągnięcia

Dążenie do znacznego ograniczenia procederu pozostawiania pojazdów zaparkowanych w sposób nieprawidłowy.

 

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO NA OKRES OD 1 LUTEGO DO 31 LIPCA 2018r.

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym

Narastający i powtarzający się problem nieprawidłowego parkowania pojazdów w rejonie dzielnicy nr III w Lublińcu a w szczególności ul. 11go Listopada, Sobieskiego, Żwirki i Wigury na postawie doniesień od mieszkańców rejonu przedmiotowych ulic, informacji zawartych w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz spostrzeżeń własnych, jak i ilości przeprowadzonych interwencji.

2. Zakładany cel do osiągnięcia

Dążenie do znacznego ograniczenia procederu pozostawiania pojazdów zaparkowanych w sposób nieprawidłowy.