Priorytetowe plany działań dzielnicowych

Rejon 4 sierż.szt. Tomasz Anioł

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO NA OKRES OD 1 LUTY 2021r. DO 31 LIPIEC 2021r.

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym

Na podstawie analizy ustalono, że problemem występującym w rejonie dzielnicy IV jest nieprawidłowe parkowanie pojazdów w rejonie ścieżki pieszo – rowerowej w Lublińcu ul. M.C. Skłodowskiej 213. Wyżej wymienione fakty potwierdzony został na Krajowej Mapie Zagrożeń i Bezpieczeństwa. Przedmiotowy problem potwierdzają rozmowy z mieszkańcami oraz obserwację własne – podejmowane interwencję w stosunku do osób popełniających wykroczenia. Do naruszeń przepisów dot. nieprawidłowego parkowania dochodzi w czasie otwarcia sklepu tj. od poniedziałku do soboty w godzinach 7:30 19:00. Popełniania wykroczeń we wskazanym rejonie najczęściej dopuszczają się klienci pobliskiego sklepu.

2. Zakładany cel do osiągnięcia

Dążenie do ograniczenia procederu nieprawidłowego parkowania na ścieżce pieszo – rowerowej w rejonie adresu: Lubliniec ul. Skłodowskiej 213. Sposobem oceny realizacji planu będzie analiza zgłoszeń na platformie Krajowej Mapie Zagrożeń i Bezpieczeństwa.

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym

Na podstawie dokonanej analizy ustalono, że problemem występującym w rejonie dzielnicy IV jest niestosowanie się przez kierujących do znaku B 2 w rejonie wjazdu do Parku Leśnego w Lublińcu. Wyżej wymienione fakt potwierdzony został dwukrotnie jako zagrożenie na platformie Krajowej Mapie Zagrożeń i Bezpieczeństwa. Do naruszeń przepisów dot. wjazdu do Parku Leśnego dochodzi przez całą dobę. Przedmiotowy problem potwierdzają rozmowy z mieszkańcami oraz obserwację własne – podejmowane interwencję w stosunku do osób popełniających wykroczenia we wskazanym rejonie. Wjazdu do Parku Leśnego najczęściej dopuszczają się osoby, które przyjeżdżają w przedmiotowe miejsce w celu spacerów z psami.

2. Zakładany cel do osiągnięcia

Dążenie do ograniczenia procederu niestosowania się kierujących do znaku B 3 /4 w rejonie wjazdu do Parku Leśnego w Lublińcu. Sposobem oceny realizacji planu będzie analiza zgłoszeń na platformie Krajowej Mapie Zagrożeń i Bezpieczeństwa.

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO NA OKRES OD 1 SIERPNIA 2019r. DO 31 STYCZNIA 2020r.

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym

Występujący w rejonie dzielnicy IV proceder kradzieży rowerów o czym świadczą zaistniałe w tym rejonie zdarzenia. Do kradzieży rowerów głównie dochodziło z osiedlowych stojaków rowerowych, klatek schodowych oraz piwnic. Głównym problemem jest brak świadomości mieszkańców na temat prawidłowego zabezpieczenia rowerów, ponieważ większość skradzionych rowerów nie była w żaden sposób zabezpieczona. Według ustaleń rejonem najbardziej zagrożonym kradzieżami na terenie dzielnicy IV jest rejon ul. Grunwaldzkiej. W wyżej wskazanym rejonie występuje największa ilość budynków wielorodzinnych, a także blok socjalny oraz Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny. O powyższym fakcie świadczą przeprowadzone z udziałem mieszkańców ul. Grunwaldzkiej ankiety gdzie większość osób wskazuje kradzieże rowerów jak miejscowo występujące zagrożenie.

2. Zakładany cel do osiągnięcia

Dążenie do zminimalizowania procederu kradzieży rowerów na terenie dzielnicy nr IV miasta Lublińca. Zwiększenie świadomości mieszkańców ul. Grunwaldzkiej w Lublińcu na temat konieczności prawidłowego zabezpieczenia rowerów oraz poprawa poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO NA OKRES OD 1 LUTEGO 2019r. DO 31 LIPCA 2019r.

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym

Narastające problem nieprawidłowego parkowania pojazdów w rejonie dzielnicy IV w Lublińcu w szczególności ul. Grunwaldzka, Cyrana na podstawie informacji uzyskanych od mieszkańców wyżej wymienionych ulic, spostrzeżeń własnych oraz przeprowadzonych interwencji.

2. Zakładany cel do osiągnięcia

Dążenie do znacznego ograniczenia procederu pozostawiania pojazdów zaparkowanych w sposób nieprawidłowy.

 

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO NA OKRES OD 1 LUTEGO DO 31 LIPCA .2018r

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym

W rejonie Placu Grotowskiego (rejon street workout) oraz ulicy Piłsudskiego (rejon mostka) dochodzi do grupowania się młodzieży gdzie w następstwie dochodzi do spożywania alkoholu, zaśmiecania oraz niszczenia urządzeń przeznaczonych do użytku publicznego

2. Zakładany cel do osiągnięcia

Dążenie do ograniczenia popełniania wykroczeń polegających na pożywaniu alkoholu, zaśmiecaniu oraz niszczeniu urządzeń przeznaczonych do użytku publicznego w w/w miejscach przez grupującą się młodzież