Priorytetowe plany działań dzielnicowych

Rejon 1 sierż.szt. Mateusz Wolny

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO NA OKRES OD 1 LUTY 2021r. DO 31 LIPCA 2021r.

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym

Na podstawie obserwacji własnych oraz zgłoszeń od mieszkańców należy stwierdzić, iż problemem występującym w rejonie ul. Wyszyńskiego w Lublińcu jest nieprawidłowe parkowanie pojazdów wzdłuż podwójnej linii ciągłej - znak poziomy P4 oraz niestosowanie się przez rowerzystów do znaku C-13/16 – droga dla pieszych i rowerzystów. Powyższe naruszenia stwarzają poważne zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz są uciążliwe dla pozostałych użytkowników drogi. Z uwagi na to, iż na ul. Wyszyńskiego panuje znaczne natężenie ruchu zasadnym jest realizowanie powyższego zagadnienia w wyznaczonym terminie.

2. Zakładany cel do osiągnięcia

Dążenie do wyeliminowania procederu łamania przepisów Ruchu Drogowego w związku z niestosowaniem się do znaku poziomego P-4 - podwójna linia ciągła oraz znaku C-13/16 droga dla pieszych i rowerzystów na ul. Wyszyńskiego. Oceną efektywności przeprowadzonych działań będzie informacja od mieszkańców ul. Wyszyńskiego oraz w oparciu o Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa.

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO NA OKRES OD  1 SIERPNIA 2020r. DO 31 STYCZNIA 2021r.

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym

Na podstawie zgłoszeń od mieszkańców osiedla na ul. Cebulskiego uzyskanej podczas zorganizowanego spotkania z mieszkańcami dzielnicy nr I w dniu 27.02.2020r. stwierdzono, dokuczliwym problemem występującym w rejonie w/w ulicy są kierujący rowerami oraz pojazdami mechanicznymi, którzy nie stosują się do znaku B-2 - zakaz wjazdu, czym stwarzają poważne zagrożenie w ruchu drogowym. W przedmiotowym rejonie kierujący pojazdami, wyjeżdżając z ul. Targowej chcąc skrócić sobie drogę, skręcają w lewo i rażąco łamią zasady ruchu drogowego na drodze jednokierunkowej, która biegnie od ul. Wyszyńskiego poprzez ul. Cebulskiego. Z uwagi na to, iż jest to miejsce o znacznym natężeniu ruchu, szczególnie w dni targowe tj. wtorki i piątki oraz fakt iż obowiązuje tam wyznaczona strefa zamieszkania zasadnym jest zrealizowanie powyższego zagadnienia w wyznaczonym terminie.

2. Zakładany cel do osiągnięcia

Dążenie do wyeliminowania procederu łamania przepisów ruchu drogowego w związku z niestosowaniem się do znaku B-2 tj. zakaz wjazdu na ul. Cebulskiego. Oceną efektywności przeprowadzonych działań będzie informacja od mieszkańców ul. Cebulskiego oraz w oparciu o Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa.

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO NA OKRES OD  1 LUTEGO 2020r. DO 31 LIPCA 2020r.

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym

Na podstawie dokonanej analizy należy stwierdzić, że problemem występującym w rejonie dzielnicy 1 jest nieprawidłowe parkowanie na ul. Damrota. W przedmiotowym rejonie pojazdy parkują nie zachowując wymaganej odległości 10 m od przejścia dla pieszych oraz często nie pozostawiając 1,5 przejścia dla pieszych na chodniku. Faktem potwierdzającym problem są zagrożenia umieszczone na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. Podczas weryfikacji zagrożenia w przedmiotowym miejscu zostały przeprowadzone 2 interwencję w stosunku do kierujących, którzy nieprawidłowo zaparkowali swoje pojazdy. Do naruszeń przepisów dot. parkowania dochodzi przez całą dobę natomiast najczęściej w godzinach 8:00 – 17:00. Z uwagi, że jest to centrum miasta, osobami które nieprawidłowo parkują swoje pojazdy są zarówno mieszkańcy, dostawcy oraz klienci banku i okolicznych sklepów.

2. Zakładany cel do osiągnięcia

Dążenie do ograniczenia procederu nieprawidłowego parkowania w rejonie przejścia dla pieszych na ul. Damrota. Oceną efektywności przeprowadzonych działań będzie informacja o zagrożeniach z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO NA OKRES OD  1 SIERPNIA 2019r. DO 31 STYCZNIA 2020r.

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym

Na podstawie dokonanej diagnozy ustalono, że zagrożeniem występującym na terenie miasta Lublińca w tym dzielnicy nr 1 są kradzieże rowerów. Obszarem najbardziej zagrożonym kradzieżami rowerów jest osiedle 3-go Maja, które skupia dużą ilość mieszkańców, a teren osiedla nie jest objęty monitoringiem. Fakt ten potwierdza ankieta przeprowadzona wśród 12 losowych mieszkańców, którzy w znacznej większości wskazali, że problem kradzieży rowerów na ich osiedlu istnieje. Do kradzieży rowerów dochodzi zarówno ze stojaków znajdujących się przed blokami jak i z zabezpieczonych piwnic. Rowery najczęściej są niezabezpieczone w związku z czym należy zwiększyć świadomość mieszkańców odnośnie prawidłowego zabezpieczania swojego mienia. 

2. Zakładany cel do osiągnięcia

Dążenie do zminimalizowania procederu kradzieży rowerów na terenie dzielnicy nr I miasta Lublińca, a w szczególności osiedla 3-go Maja. Zwiększenie świadomości mieszkańców na temat konieczności prawidłowego zabezpieczania swojego mienia.

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO NA OKRES OD  1 LUTEGO 2019r. DO 31 LIPCA 2019r.

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym

Narastający i powtarzający się problem nieprawidłowego parkowania pojazdów w rejonie ul. Stein, ul. Św. Anny oraz niestosowania się przez kierujących do znaku B-1 „zakaz ruchu” w rejonie ul. Stein i pl. Mańki. Informację uzyskano na postawie rozmów z mieszkańcami oraz informacji zawartych w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa a także spostrzeżeń własnych.

2. Zakładany cel do osiągnięcia

Dążenie do ograniczenia procederu pozostawiania pojazdów zaparkowanych w sposób nieprawidłowy oraz niestosowania się do znaku B-1.

 

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO NA OKRES OD  1 SIERPNIA 2018r. DO 31 STYCZNIA 2019r

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym

W rejonie centrum miasta zdiagnozowano problem nieprawidłowego parkowania pojazdów, w szczególności w rejonie ul. Stein, ul. Św. Anny oraz niestosowania się przez kierujących do znaku B-1 „zakaz ruchu” w rejonie ul. Stein i pl. Mańki. Informację uzyskano na postawie rozmów z mieszkańcami oraz informacji zawartych w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa a także spostrzeżeń własnych.

2. Zakładany cel do osiągnięcia

Dążenie do znacznego ograniczenia procederu pozostawiania pojazdów zaparkowanych w sposób nieprawidłowy oraz niestosowania się do znaku B-1.

 

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO NA OKRES OD 1 LUTEGO DO 31 LIPCA 2018r.

 

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

W rejonie ścisłego centrum miasta Lublińca, a w szczególności rejonu Pl. Mańki, ul. Damrota, ul. Niedurnego, Promenady dochodzi do procederu spożywania alkoholu w miejscach objętych zakazem. Powyższe informację uzyskano na podstawie rozmów z mieszkańcami, sprzedawcami oraz analizie interwencji.

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Dążenie do ograniczenia popełniania wykroczenia polegającego na spożywaniu alkoholu w miejscu objętym zakazem w rejonie ścisłego centrum miasta Lublińca.