Priorytetowe plany działań dzielnicowych

Rejon 15 asp. szt. Grzegorz Namyślak

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO NA OKRES OD 1 Luty 2021r. DO 31 LIPCA 2021r.

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Na podstawie dokonanej analizy ustalono, że problemem występującym w rejonie dzielnicy XV jest naruszanie przepisów dotyczących zakazu wjazdu i parkowania nieuprawnionych pojazdów na terenach  leśnictwa ,,Strzebiń”. Wyżej wymienione fakty potwierdzone zostały na platformie Krajowej Mapie Zagrożeń i Bezpieczeństwa. Przedmiotowy problem potwierdzają rozmowy z mieszkańcami oraz obserwację własne – podejmowane interwencję w stosunku do osób popełniających wykroczenia. Do naruszeń wymienionych przepisów  dochodzi we wszystkie dni tygodnia  najczęściej w godzinach rannych po godz. 6:00.  Popełniania wykroczeń w przedmiotowym rejonie najczęściej  dopuszczają się mieszkańcy  sołectwa Strzebiń jak również osoby spoza gminy Koszęcin które przyjeżdżają na teren masywów leśnych w celach rekreacyjnych

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Dążenie do ograniczenia procederu naruszania zakazu wjazdu i nieprawidłowego parkowania pojadów na terenach leśnych leśnictwa ,,Strzebiń”.   Sposobem oceny realizacji planu będzie zmniejszenie ilości  zgłoszeń o 50% na platformie Krajowej Mapie Zagrożeń i Bezpieczeństwa.

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO NA OKRES OD 1 SIERPNIA 2020r. DO 31 STYCZNIA 2021r.

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Na terenie sołectwa Strzebiń rejonu XV w porze rannej i popołudniowej, w dni powszednie zagrożeniem dla mieszkańców, zwłaszcza osób starszych są próby oszustw metodą m. in. „Na wnuczka”, „Na policjanta” „ Na wypadek” oraz oszustw dokonywanych przez osoby dostające się do domów,  mieszkań pod pretekstem ofert sprzedaży różnych artykułów, zbiórki pieniędzy, podpisywania umów itp. Powyższe informacje o zagrożeniach zebrano głównie w oparciu o rozmowy z mieszkańcami sołectwa Strzebiń  oraz ustalenia  w systemach policyjnych. 

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Zwiększenie świadomości  mieszkańców o zagrożeniach oraz właściwego reagowania celem przeciwdziałania zaistnieniu ewentualnych oszustw. Podjęcie czynności zmierzających do  zminimalizowania przedmiotowego zjawiska,  dotarcie do jak największej ilości osób starszych .

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO NA OKRES OD 1 SIERPNIA 2019r. DO 31 STYCZNIA 2020r.

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

W Strzebiniu na ulicy Dworcowej, w rejonie stacji PKP, na przejściu dla pieszych nad torami w porze wieczorowo-nocnej grupują się osoby spożywające alkohol i zaśmiecające miejsce publiczne. Powyższe zagrożenie zostało zdiagnozowane na podstawie rozmów i spotkań ze społecznością lokalną.

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Ograniczenie powyższego procederu o 50% dążąc do jego całkowitej eliminacji. Na zakończenie działań zostaną sporządzone ankiety wśród społeczności lokalnej w celu oszacowania skuteczności przeprowadzonych działań.

 

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO NA OKRES OD 1 LUTEGO 2019r. DO 31 SIERPNIA 2019r.

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

W Strzebiniu na ulicy Dworcowej, w rejonie peronów kolejowych oraz przejścia dla pieszych nad torami, znajdują się połamane, pochylone i obumarłe drzewa, zagrażające życiu i zdrowiu osób.

W Strzebiniu w rejonie stacji kolejowej zdiagnozowano brak chodnika i utwardzonej ścieżki dla pieszych łączącej przejście nad torami z ulicą Wojska Polskiego. Występuje zagrożenie życia i zdrowia osób przechodzących z przejścia nad torami na ulicę Wojska Polskiego w Strzebiniu.

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Wycięcie szeregu połamanych, pochylonych i obumarłych drzew w rejonie peronów kolejowych oraz przejścia dla pieszych nad torami w rejonie stacji PKP w Strzebiniu .

Budowa chodnika bądź utwardzenie ścieżki dla pieszych łączącej przejście dla pieszych nad torami z ulicą Wojska Polskiego w Strzebiniu.

 

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO NA OKRES OD 1 LIPCA 2018r. DO 31 STYCZNIA 2019r.

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

W Strzebiniu na ulicy Lublinieckiej, w rejonie skrzyżowania z ulicą Dębową oraz w Bukowcu na ulicy Katowickiej skrzyżowania z ulicą Św. Jacka (ciąg DW 906) - brak przejść dla pieszych. 
Zagrożenie ze strony kierujących pojazdami.

Strzebiń ul. 1 Maja, rejon przedszkola publicznego - ograniczenie dopuszczalnej prędkości.

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez:
- utworzenie przejść dla pieszych
- przywrócenie stacjonarnego urządzenia kontrolno-pomiarowego prędkości
- weryfikacja istniejącego oznakowania
- zmiana organizacji ruchu na ul. 1 Maja Strzebiń