Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Komenda Powiatowa Policji w Lublińcu (KPP Lubliniec) zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komenda Powiatowa Policji w Lublińcu.

Data publikacji strony internetowej: 2008-05-10

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2014-02-26

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

  1. mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
    • pochodzą z różnych źródeł,
    • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  2. multimedia opublikowane przed 23.09.2018r. częściowo nie spełniają standardu WCAG2.1
  3. dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji i arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed 23.09.2018r. nie spełniają wymogów dostępności,
  4. treści powstałe po 23.09.2018r. częściowo nie spełniają wymogów dostępności

  5. Na podstawie Art. 7 pkt 2 Ustawy z dni 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. poz. 848 z dn. 8.08.2019r. alternatywny sposób dostępu polega na zapewnieniu kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dn 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019r poz. 123i 730) lub za pomocą tłumacza języka migowego, lub tłumacza-przewodnika, o których mowa w art. 10 ust 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017r poz. 1824), jeżeli podmiot publiczny udostępnia taką możliwość. KPP Lublinie zapewnia taką możliwość na przyjętych ogólnie zasadach, o których mowa w dziale dotyczącym dostępności komunikacyjnej.

Oświadczenie sporządzono w dniu 2020-09-11 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Monika Wacławek , adres poczty elektronicznej  monika.waclawek@lubliniec.ka.policja.gov.pl  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 85 832 10. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Siedziba Komendy Powiatowej Policji, w której interesanci mogą załatwiać swoje sprawy, znajduje się na ul. Oświęcimskiej 6 w Lublińcu. Siedziba oznaczona jest tablicą informacyjną na elewacji budynku z nazwą urzędu. Przed budynkiem, po drugiej stronie ulicy przy ul. Oświęcimskiej znajduje się 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością oznakowane znakami pionowym i poziomym. Na drodze z parkingu do wejścia nie ma przeszkód w postaci krawężników. Do wejścia głównego prowadzą cztery schody, które nie są oznakowane taśmą ostrzegawczą. Przy schodach do wejścia głównego z prawej strony na wysokości 60 cm znajduje się dzwonek dla osób z niepełnosprawnością, w tym osób poruszających się na wózku. Brak jest podjazdu dla osób z niepełnosprawnością. Drzwi wejściowe do budynku komendy otwierane są ręcznie, na zewnątrz, klamka znajduje się po lewej stronie drzwi, są w kolorze szarym i nie są oznakowane taśmami ostrzegawczymi. W drzwiach nie ma progu. Poczekalnia to pomieszczenie w kształcie prostokąta, po lewej stronie od wejścia znajduje się okienko dyżurnego do obsługi interesantów dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych i na wózkach, a na wprost drzwi do toalety dla interesantów. Po prawej stronie okienka dyżurnego dostępny jest interkom do łączności wewnętrznej dostępny dla osób niepełnosprawnych i na wózkach. W pomieszczeniu nie ma aparatu telefonicznego dla petentów. Wejście na teren budynku następuje w asyście funkcjonariusz/pracownika komendy przy wykorzystaniu transportera schodowego Jolli Standart Interesanci poruszają się po obiekcie wyłącznie w asyście osoby wprowadzającej. Interesanci odbierani są z holu poczekalni i poruszają się po terenie jednostki w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika (osoby wprowadzającej). Przejście z holu do dalszej części budynku zabezpieczone jest drzwiami z kontrolą dostępu, na których widnieje informacja o braku przejścia ze względów prawnych, przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku. Część pomieszczeń służbowych usytuowanych jest na parterze, natomiast do dalszej części obiektu prowadzą schody. Schody te można pokonywać przy pomocy transportera schodowego. W budynku nie ma windy. W całym budynku są oznaczenia numeryczne pomieszczeń. Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze, na wprost wejścia głównego. Toaleta jest przystosowana dla osób poruszających się na wózku, nie jest oznaczona specjalnym piktogramem i nie posiada drzwi wyróżnionych kontrastowym oznaczeniami. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Jednostka podległa Komendzie Powiatowej Policji w Lublińcu - Komisariat Policji w Woźnikach nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Komisariat mieści się w budynku wolnostojącym przy ulicy Ogrodowej 1 w Woźnikach. Siedziba oznaczona jest tablicą informacyjną na elewacji budynku z nazwą urzędu. W obrębie budynku nie ma wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych. Na drodze z parkingu do wejścia głównego występują dwa uskoki z płytek o wysokości ok. 10 cm. Do wejścia prowadzi 9 schodów, nie oznaczonych taśmą ostrzegawczą. Drzwi wejściowe otwierane są ręcznie, na zewnątrz, klamka znajduje się po lewej stronie drzwi, są w kolorze brązowym i nie są oznakowane taśmami ostrzegawczymi. W drzwiach nie ma progu. Poczekalnia to pomieszczenie w kształcie prostokąta, po lewej stronie od wejścia znajduje się punkt recepcyjny do obsługi interesantów dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych i na wózkach. W komisariacie nie ma telefonu dla petentów. Komisariat nie posiada węzła sanitarnego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście na teren komisariatu następuje w asyście funkcjonariusz/pracownika komisariatu. Interesanci poruszają się  po obiekcie tylko z osobą wprowadzającą. Interesanci odbierani są z holu poczekalni i poruszają się po obiekcie w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika komisariatu (osoby wprowadzającej). Wszystkie pomieszczenia komisariatu znajdują się na parterze budynku. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Do budynku komisariatu i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Posterunek Policji w Koszęcinie nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia posterunku znajdują się w budynku należącym do gminy Koszęcin.

Połączenie z Policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Usługa tłumacza jest dostępna w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony euslugi.policja.pl

Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r., nr 209, poz. 1243).

W przypadku potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności architektonicznej osobą kontaktową jest Sabina Goyk, adres poczty elektronicznej sabina.goyk@lubliniec.ka.policja.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 85 832 15.

Powrót na górę strony