Informacje kontaktowe

Komenda Powiatowa Policji w Lublińcu - informacje kontaktowe

Komenda Powiatowa Policji w Lublińcu

adres 42-700 Lubliniec, ul. Oświęcimska 6

 tel.  47 85 832 55
 lub 47 85 832 66

e-mail   komendant@lubliniec.ka.policja.gov.pl

 

Wydziały Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu

E-mail

Telefon
 
 
Wydział
47 85 832 80 
 
 Kryminalny
 prewencja@lubliniec.ka.policja.gov.pl 47 85 832 60    Prewencji
 rd@lubliniec.ka.policja.gov.pl 47 85 832 90    Ruchu Drogowego 
 pg@lubliniec.ka.policja.gov.pl 47 85 832 70    Do Walki z Przestępczością  Gospodarczą

 

Komisariat Policji w Woźnikach

adres:42-289 Woźniki ul. Ogrodowa 1

tel. 47 85 835 12

e.mail: wozniki@lubliniec.ka.policja.gov.pl

  Komendant Komisariatu Policji w Woźnikach

Kontakt z dzielnicowym

 

Posterunek Policji w Koszęcinie

adres: 42-286 Koszęcin ul. Sienkiewicza 1

tel. 47 85 835 30

e.mail. koszecin@lubliniec.ka.policja.gov.pl

Kierownik Posterunku Policji w Koszęcinie 

Kontakt z dzielnicowym

Komisariat Policji w Woźnikach i Posterunek Policji w Koszęcinie nie funkcjonują całodobowo. W przypadku braku obecności funkcjonariuszy w jednostce, prosimy o kontakt z jednostką nadrzędną tj. Komendą Powiatową Policji w Lublińcu tel. 47 85 832 55

INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH  UL. OŚWIĘCIMSKA 6 42-700 LUBLINIEC  

e.mail: iod@lubliniec.ka.policja.gov.pl;   tel. 47 85 832 29

 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243 ze zm.) osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, zwana dalej „osobą uprawnioną”, ma możliwość skorzystania z zamieszczonych poniżej rozwiązań.

1. Załatwienie sprawy przy pomocy osoby przybranej

Ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania wprowadza możliwość skorzystania przez osobę uprawnioną z pomocy udzielanej przez osobę przybraną w kontaktach z organami administracji publicznej. Osobą uprawnioną może być osoba, która ukończyła 16 rok życia i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwianiu spraw w organach administracji publicznej.

Z pomocy osoby przybranej osoba uprawniona nie może skorzystać wyłącznie ze względu na zasady określone w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t. jedn. Dz.U. Nr 182, poz.1228).

2. Kontakt z urzędem za pośrednictwem środków wspierających komunikowanie się w szczególności poprzez:

  • korzystanie z poczty elektronicznej: dyzurny@lubliniec.ka.policja.gov.pl
  • przesyłanie faksów pod numery: 47 85 832 44

3. Skorzystanie z pomocy biegłego sądowego tłumacza języka migowego

Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 Nr 171, poz. 1016) 

W celu uzyskania pomocy tłumacza języka migowego, osoba uprawniona winna zgłosić taką potrzebę w dowolnej formie (np. pisemnie, za pomocą e-maila, telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej, za pomocą faksu itp.), co najmniej 3 dni robocze (za wyjątkiem sytuacji nagłych) przed przewidzianym terminem kontaktu kontaktując się z:

dyzurny@lubliniec.ka.policja.gov.pl.

Organ administracji publicznej, w przypadku braku możliwości realizacji świadczenia zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji uprawnień określonych w Ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

Organ administracji publicznej udostępnia dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy petenta w formie dostępnej dla osób uprawnionych na ich wniosek.

W SYTUACJI ZAGROŻENIA ŻYCIA

W przypadku sytuacji zagrożenia życia, osoby słabo słyszące mogą skontaktować się z Policją z terenu Powiatu Lublinieckiego wysyłając

SMS-a na nr  47 85 832 55

Po wysłaniu sms-a, dyżurny Komendy Powiatowej Policji będzie mógł nawiązać kontakt ze zgłaszającym.

 

Na terenie całego województwa śląskiego, pomoc można również wezwać za pośrednictwem wiadomości SMS  wysłanego na numer alarmowy

695 997 997

 

 

 

 

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 25.3 MB)

Powrót na górę strony