Oficer prasowy

Oficer prasowy jednostki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 asp.szt. Monika Wacławek

kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 15.00:
telefon: 47 85 832 10
telefon komórkowy: 727 032 610
e-mail: rzecznik@lubliniec.ka.policja.gov.pl

W czasie nieobecności oficera prasowego obowiązki pełni:
podkom. Łukasz Więcek
asp. Michał Sklarczyk
sierż. Katarzyna Wojdyła
telefon komórkowy: 727 032 610

Oficer prasowy udziela informacji w dni powszednie w godzinach od 8:00 do 15:00. Poza wyznaczonymi godzinami udziela informacji dotyczących tylko i wyłącznie wydarzeń nadzwyczajnych. Do udzielania informacji o bieżących zdarzeniach drogowych, utrudnieniach w ruchu drogowym i sytuacjach nadzwyczajnych upoważnieni są także Oficerowie dyżurni pod numerem telefonu 47 85 832 55.

Po godzinie 15.00 oraz w sobotę i niedzielę, pod wskazanym wyżej numerem telefonu komórkowego, udzielane są tylko pilne informacje na temat nagłych zdarzeń. By skrócić czas oczekiwania na odpowiedź osoby niebędące dziennikarzami, mogą wysyłać listy bezpośrednio na e-mail: komendant@lubliniec.ka.policja.gov.pl lub na adres e-mail konkretnego WYDZIAŁU/ ZESPOŁU.

Oficer prasowy nie udziela porad prawnych, nie odpowiada na pytania prawne, nie dokonuje interpretacji przepisów prawa oraz nie przyjmuje skarg i wniosków od interesantów. Adres poczty e-mail nie służy do przekazywania zawiadomień o czynach zabronionych oraz przesyłania pism procesowych.

Oficer Prasowy odpowiada wyłącznie na listy dziennikarzy, pozostałą korespondencję proszę kierować na adres e-mail rzecznik@lubliniec.ka.policja.gov.pl konkretnego WYDZIAŁU/ ZESPOŁU KPP Lubliniec
Informujemy, że zgodnie z orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego (II SAB 372/03) obowiązek udostępniania informacji publicznej nie dotyczy informacji ogólnodostępnej, bądź informacji będącej już w posiadaniu wnioskującego o jej udostępnienie.

Ponadto, w myśl wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. II S.A. 3301/02), w przypadku domagania się informacji o obowiązującym prawie oraz informacji o zastosowaniu tego prawa w konkretnej sprawie indywidualnej-ustawa o dostępie do informacji publicznej nie znajduje zastosowania. Na podstawie art. 1 ust. 2, dostęp do treści aktów prawnych regulowany jest odrębną ustawą z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. Informacja taka nie ma charakteru informacji publicznej, nie dotyczy bowiem faktów, lecz stosowania prawa w indywidualnej sprawie.
Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13 Ustawy o dostępie do informacji publicznej w związku z art. 3a ustawy prawo prasowe). Jeżeli udostępnienie informacji publicznej we wskazanym terminie będzie niemożliwe, zostaniecie Państwo powiadomieni, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie realizacji wniosku, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.
Ograniczeniu podlega dostęp do informacji publicznej w przypadku informacji niejawnych lub innych tajemnic ustawowo chronionych, lub ze względu na prywatność osoby (art. 5 Ustawy o dostępie do informacji publicznej).

Powrót na górę strony