Priorytetowe plany działań dzielnicowych

Rejon 6 mł.asp. Mariusz Krawczyk

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO NA OKRES OD 1 LUTY 2021r. DO 31 LIPCA 2021r.

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym

Na podstawie dokonanej diagnozy ustalono, że występującym na terenie miasta Lublińca w tym dzielnicy VI zagrożeniem są włamania do altan i domków letniskowych na terenie ogródków działkowych. Spośród mieszkańców dzielnicy VI terenem najbardziej zagrożonym na włamania są ogródki działkowe przy ul. Powstańców Śląskich, Strzeleckiej, Cisowej, gdzie teren ogródków działkowych nie jest objęty monitoringiem. Trudnym jest wskazanie dokładnych godzin, w których dochodzi najczęściej do włamań, ponieważ dzieje się to w różnych godzinach, a osoby zgłaszające włamania do swoich domków i altan często jako czas włamań i kradzieży wskazują całe dnie lub tygodnie.

Powyższe informacje uzyskano na podstawie spostrzeżeń własnych, rozmów z mieszkańcami, rejestrów śledztw i dochodzeń oraz RSOW.

2. Zakładany cel do osiągnięcia

Dążenie do zminimalizowania procederu włamań i kradzieży do altan i domków letniskowych na terenie dzielnicy nr VI miasta Lublińca. Zwiększenie świadomości mieszkańców na temat konieczności prawidłowego zabezpieczania swojego mienia oraz poprawa poczucia bezpieczeństwa mieszkańców dotycząca ich pozostawionego mienia którego jakość będzie sprawdzona za pomocą ankiet.

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO NA OKRES OD 1 SIERPNIA 2020r. DO 31 STYCZNIA 2021r.

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym

W rejonie ulic Cegielnianej, Plebiscytowej, Częstochowskiej i Przemysłowej w Lublińcu dochodzi do procederu przechodzenia przez torowisko w miejscu do tego nie wyznaczonym. Powyższe informacje uzyskano na podstawie spostrzeżeń własnych oraz rozmów z mieszkańcami.

2. Zakładany cel do osiągnięcia

Dążenie do wyeliminowania bądź ograniczenia procederu przechodzenia przez torowisku w miejscu niedozwolonym. Ocena realizacji nastąpi poprzez ankietowanie mieszkańców oraz analizę zdarzeń w w/w rejonie.

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO NA OKRES OD 1 SIERPNIA 2019r. DO 31 STYCZNIA 2020r.

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym

Niedopełnienie obowiązku umieszczania w odpowiednim miejscu tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości lub nieczytelne jej oznaczenie na terenie dzielnicy nr VI tj. ul. Częstochowska nr nieparzyste od nr 33 do nr 97 oraz ulice przyległe.

2. Zakładany cel do osiągnięcia

Zwiększenie świadomości społecznej wynikającej z obowiązku oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym. Doprowadzenie do oznaczenia jak największej ilości nieruchomości numerem porządkowym.

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO NA OKRES OD 1 LUTEGO 2019r. DO 31 LIPCA 2019r.

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym

W rejonie ulicy Przemysłowej w Lublińcu dochodzi do procederu przechodzenia przez torowisko w miejscu do tego nie wyznaczonym. Powyższe informacje uzyskano na podstawie spostrzeżeń własnych oraz rozmów z mieszkańcami.

2. Zakładany cel do osiągnięcia

Dążenie do ograniczenia procederu przechodzenia przez torowisku w miejscu niedozwolonym.

 

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO NA OKRES OD 1 SIERPNIA 2018r. DO 31 STYCZNIA 2019r

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym

W rejonie ulicy Robotniczej, Niegolewskich i ulic przyległych dochodzi do procederu spożywania alkoholu w miejscu publicznym Powyższe informacje uzyskano na podstawie analizy zdarzeń, KMZB, spostrzeżeń własnych oraz rozmów z mieszkańcami.

2. Zakładany cel do osiągnięcia

Dążenie do wyeliminowania procederu spożywania alkoholu w miejscu publicznym.

 

PLAN DZIAŁAŃ PRIORYTETOWYCH NA OKRES OD 1 LUTEGO 2018R. DO 31 LIPCA 2018R.

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym

W rejonie ul. Niegolewskich, Robotniczej i przyległych dochodzi do procederu spożywania alkoholu w miejscach objętych zakazem, zaśmiecania oraz dopuszczania się nieobyczajnych wybryków. Powyższe informacje uzyskano na podstawie analizy zdarzeń, KMZB, spostrzeżeń własnych oraz rozmów z mieszkańcami.

2. Zakładany cel do osiągnięcia

Dążenie do wyeliminowania wykroczeń spożywania alkoholu w miejscach objętych zakazem, zaśmiecania i dopuszczania się nieobyczajnych wybryków na terenie dzielnicy miasta nr VI w Lublińcu